Všeobecné obchodní podmínky

Zaplacením objednávky souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

1. Obecná ustanovení
1.1. Poskytovatelem služeb serveru snadnejsizivot.cz je společnost BF&Co. CONSULT s.r.o., U stadionu 1844|9, Bruntál  79201, IČ: 27771946 | DIČ: CZ27771946, nejsme plátci DPH, jednatel Jana Albertová, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel" / „Prodávající").
1.2. Uživatel je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku Poskytovatele (dále jen „Uživatel" / „Kupující")

2. Předmět služby
2.1. Předmětem služby je právo Uživatele využít Vytvoření a nastavení celkového STRATEGICKÉHO PLÁNU, VYTVOŘENÍ LOGA, tvorbu projektů, tvorbu webových stánek, nastavení strategie a konzultace Poskytovatele a další služby Poskytovatele či online knihy nabízeným na serveru snadnejsizivot.cz (dále jen "produkty a služby").

3. Rozsah služby
3.1. Uhrazením ceny získává Uživatel právo využít produkty a služby Poskytovatele.

4. Práva a povinnosti Uživatele
4.1. Uživatel je povinen uhradit cenu produktů a služeb stanovenou na webových stránkách Poskytovatele, a to bezhotovostně (tj. buď na základě přímé platby platební kartou, nebo bankovním převodem).
4.2. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 9 – Ochrana autorských práv.

5. Objednávka
5.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://snadnejsizivot.cz/. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky https://snadnejsizivot.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce ZDE společnosti BF&Co. CONSULT s.r.o., a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

6. Kupní cena, daňový doklad
6.1. V objednávkovém formuláři na webové adrese https://snadnejsizivot.cz/ najdete všechny ceny služeb. Ceny jsou uvedeny konečné. Prodávající není plátcem DPH.
6.2. Daňový doklad vám bude vystaven na základě uhrazené zálohové faktury, nebo přímo po uhrazení pomocí připojených aplikací. Daňový doklad slouží jako doklad o zakoupení produktů a služeb.

7. Způsob a forma platby
7.1. Způsob platby
Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, 500 02 Hradec Králové, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s.7.2. Možnosti plateb
a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro.
b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, Fio, KB, mBank a další.
7.3. Forma platby
Platbu je možné provést jednorázově.

8. Práva a povinnosti Poskytovatele
8.1. Poskytovatel má povinnost poskytnout produkty, nebo začít realizovat služby nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení celé úhrady ceny od Uživatele na svůj účet (zpravidla se tato transakce vyřizuje online téměř okamžitě po připsání na účet), nebo po oboustanné dohodě termínu.

8.2. Poskytovatel může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení Uživatele o svých dalších službách a to s využitím e‐mailové adresy nebo kontaktem na telefon Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e‐mailovou zprávou.
8.3. Uživatel nemá v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru.

9. Ochrana autorských práv
9.1. Produkty a služby jsou autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.
9.2. Uživatel zavazuje nepořizovat žádné kopie v rámci produktů a služeb. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním provozovatele a těmito smluvními podmínkami.

10. Závěrečná ustanovení
10.1. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel uchovává ve své databázi údaje vložené Uživatelem při objednávce, a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů s Uživatelem a neposkytovat je třetím stranám. Tento souhlas se uděluje po celou dobu trvání obchodního vztahu s Poskytovatelem, nestanoví‐li zvláštní zákon lhůtu delší. Uživatel bere na vědomí, že má práva zakotvená v § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů.
10.2. Jsou‐li nebo budou‐li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.
10.3. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.
10.4. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu).
10.5. Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dne 31.8.2023. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky užívání kdykoliv změnit, o čemž bude Uživatel vyrozuměn nejméně s měsíčním předstihem před nabytím změny účinnosti podmínek užívání a bude mu dána možnost smlouvu s Poskytovatelem z tohoto důvodu vypovědět.

Není-li Vám cokoliv jasné, či máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte kontaktovat provozovatele webu na adrese info@snadnejsizivot.cz.

V Bruntále dne 31.8.2023

BF&Co. CONSULT s.r.o.
U stadionu 1844|9
Bruntál  79201
IČ: 27771946 | DIČ: CZ27771946
Nejsme plátci DPH

Číslo účtu: 2800829318/2010

Děkujeme za Vaši důvěru!